NICKI MINAJ sort ses Air Jordans (photos)

19 Avr , 2015  

nickijordans

Une photo publiée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le

Une photo publiée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le

Une photo publiée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le

Faites tourner !